Wettelijke Mededeling van Leg Avenue EU:
 
Deze website is eigendom van Leg Avenue Europe

Telefoon Webshop: +31 24 202 20 30

E-mailadres: sales@legavenue.eu
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur  (GMT+1)

Ondernemingsnummer: 58076778 KVK Gelderland
BTW identificatienummer: NL8528.63.135.B.01
Rabobank
IBAN: NL13 RABO 0133 4854 98
BIC/ SWIFT: RABONL2U

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.legavenue.eu en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Leg Avenue.eu is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Aankoop en Betaling
De overeenkomst tussen Leg Avenue.eu en als koper komt tot stand op het moment dat u de door Leg Avenue.eu gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Leg Avenue.eu behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige bestellingen.

Leg Avenue.eu bevestigt altijd de aankoop en betaling per e-mail. Wanneer er nog geen betalingsbevestiging is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij Leg Avenue.eu geschiedt vooraf of bij ontvangst van de bestelling via de voorgestelde betaalmethodes. Deze zijn (afhankelijk van uw land): onder rembours, iDeal, Mistercash, Mastercard, Visa Card, Maestro, Paypal en SOFORT Überweisung. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Betaling verloopt via DocData BV. Om een veilige online betaling en de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
In geval van niet tijdige betaling is Leg Avenue.eu bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. De Algemene Voorwaarden, het Privacy Beleid en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de door de klant gekozen taal van de website.
 
Levering en Levertijden
Alle door Leg Avenue.eu genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leg Avenue.eu bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Leg Avenue.eu schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij gebreke van een andersluidende afspraak geldt een levertermijn van dertig (30) dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig. Leg Avenue.eu is gerechtigd om verkochte zaken in gedeelten te leveren.
 
Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Leg Avenue.eu is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de informatie van het aanbod binden de ondernemer niet.

Enkel producten die we effectief op voorraad hebben worden op de website getoond. Leg Avenue.eu doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen; toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve voorraadgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Leg Avenue.eu u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.De producten aangeboden door Leg Avenue.eu voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Leg Avenue.eu op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Leg Avenue Europe BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 
Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren
Koper heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Indien de Koper de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Koper dit binnen de bedenktijd aan Leg Avenue.eu te melden door middel van het invullen van het elektronische downloadbaar modelformulier, via het electronische formulier in het beveiligde gedeelte van uw persoonlijke account, of u stelt Leg Avenue.eu op een andere ondubbelzinnige wijze op de hoogte van de beslissing de Overeenkomst te ontbinden.
De Koper dient de Producten binnen veertien (14) dagen na het ontbinden van de Overeenkomst te retourneren naar Leg Avenue Europe retouradres vermeld onder sub 8. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van goederen:

- Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
- De Koper dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. Indien de Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Koper de Overeenkomst met Leg Avenue.eu ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Leg Avenue.eu deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Koper terugbetalen via de door de Koper gebruikte betaalwijze.
- Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Leg Avenue.eu schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de  -  - Koper te wijten is of anderszins voor risico van de Koper komt, zal Leg Avenue.eu de Koper hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Leg Avenue.eu heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Koper terug te betalen bedrag in te houden.

Retouradres: Leg Avenue Europe BV, Bijsterhuizen 2116, 6604 LG Wijchen, Nederland

Gebreken
De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden: Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen direct na de levering te onderzoeken of de kwaliteit, kleuren, maten en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken, discrepanties of manco’s betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering schriftelijk of telefonisch aan Leg Avenue.eu te worden gemeld.
Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Leg Avenue.eu mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Leg Avenue.eu.
 
Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Leg Avenue.eu geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leg Avenue.eu niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Leg Avenue.eu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leg Avenue.eu haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leg Avenue.eu opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leg Avenue.eu niet mogelijk is langer duurt dan 30 kalenderdagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent. Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leg Avenue.eu of rechthoudende derden.
 
Vragen en klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen 48 uren na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Leg Avenue.eu behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen. Klachten en/of vragen kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar sales@legavenue.eu
 
Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Leg Avenue.eu, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Leg Avenue.eu levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Leg Avenue.eu de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Leg Avenue.eu kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Leg Avenue.eu geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Leg Avenue.eu kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Leg Avenue.eu verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


** Versie geldig vanaf 1 december 2018

Product added to wishlist
Product added to compare.